Liikuttavia päätöksiä – Urheiluopistojen tavoitteet vaalikaudelle 2023–2027

By | Ajankohtaista | No Comments

Liikkumattomuus aiheuttaa vuositasolla useiden miljardien kustannukset, joihin Suomella ei ole varaa. Liikunnallisen elämäntavan myönteiset vaikutukset eivät koskaan jää vain yksilötasolle, vaan ne heijastelevat koko yhteiskuntaan, kansanterveyteen ja kansantalouteen. 

Liikunnan lisääminen kaikissa väestöryhmissä vahvistaa ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, lisää työkykyä ja tuottavuutta sekä näkyy suoraan yhteiskunnallisina säästöinä. Liikunnan lisääminen on mitä suurimmissa määrin tehokas työllisyystoimi, joka pidentää työuria. Panostukset liikuntaan kertaantuvat erityisesti suorina säästöinä sosiaali- ja terveyshuollossa. 

 

 

Liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden ongelman ratkaisu on oltava tulevan hallituskauden kärkitavoite. Urheiluopistoverkostolla on kolme päätavoitetta liikkumattomuuden ratkaisemiseksi tulevalla hallituskaudella. 


  • Luodaan poikkihallinnollinen toimenpideohjelma liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi

Hallituskauden alussa tulee tehdä poikkihallinnollinen toimenpideohjelma liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Toimenpideohjelman valmisteluun osallistetaan laajasti sidosryhmiä. Toimenpiteiden tulee kattaa kaikki hallinnonalat ja keskittyä erityisesti lapsiin ja nuoriin sekä kaikkein vähiten liikkuviin väestöryhmiin. Osana toimenpideohjelmaa, pistemäisen hankerahoituksen sijaan turvataan toimenpiteiden toteuttamiseen ja liikkumattomuuden vähentämiseen riittävät resurssit pitkäjänteisesti. 

Tavoitteemme hallitusohjelmaan: Liikkumattomuuden ongelman ratkaisu on hallituksen kärkitavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus tekee poikkihallinnollisen toimenpideohjelman liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi kaikissa väestöryhmissä. Toimenpideohjelma kattaa kaikki hallinnonalat ja varaa riittävät resurssit sen toteuttamiseksi. 


  • Liikunnan rahoitus turvataan pitkäjänteisesti 

Valtion rahoituksen nykytaso tulee turvata pitkäjänteisesti, jotta liikuntatoimialan toimintaedellytykset voidaan turvata sekä liikkumattomuuden haasteet ja kustannukset minimoida. 

 

Liikunnan lisääminen kaikissa väestöryhmissä vahvistaa ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se lisää työllisyyttä, työkykyä ja tuottavuutta sekä näkyy suoraan myös yhteiskunnallisina säästöinä. Liikunnan lisääminen on myös mitä suurimmissa määrin tehokas työllisyystoimi, joka pidentää työuria. Panostukset liikuntaan kertaantuvat erityisesti suorina säästöinä sosiaali- ja terveyshuollossa. Ennaltaehkäisyn mahdollistamiseksi rahoitus on turvattava. Vuodesta 2024 alkaen valtion tuki liikunnalle tullaan kattamaan verovaroista valtion talousarvion kautta.  

 

Tavoitteemme hallitusohjelmaan: Liikuntatoimialan toimintaedellytykset turvataan säilyttämällä valtion rahoituksen taso vähintään nykyisellään.  • Lisätään ja vahvistetaan liikunta-alan koulutustoimintaa 

Liikunnan ja urheilun koulutuksen kehittämiseen on panostettava ja vastuu osaamisen kehittämisestä selkiytettävä.  Ammattitaitoisilla ja koulutetuilla liikunta-alan ammattilaisilla on keskeinen rooli liikunnan lisäämisessä kaikissa väestöryhmissä niin työelämässä, varhaiskasvatuksessa, kouluissa kuin harrastus- ja seuratoiminnassa. Liikunnan ja urheilun ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön rahoitusta on lisättävä vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. 

 

Kouluttamalla lisää ammattitaitoisia liikuntaneuvojia, -ohjaajia, -valmentajia ja muita liikunta-alan ammattilaisia muun muassa koulujen liikuntakasvatuksen ja Harrastamisen Suomen mallin vaikuttavuutta ja laajuutta voidaan lisätä.  

 

Tavoitteemme hallitusohjelmaan: Liikunnan ja urheilun ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön rahoitus turvataan ja sitä nostetaan asteittain vastaamaan kasvavaan tarpeeseen liikkumattomuuden ongelman ratkaisemiseksi. 

Hallitus toteuttaa valtakunnallisena pilottihankkeena kokeilun liikuntaneuvojien tuomisesta osaksi koulujen toimintaa liikunnan lisääjinä pitkin koulupäivää sekä koordinoimaan Harrastamisen Suomen mallin toimintaa seurojen ja yksityisten toimijoiden kanssa. Kokeilulle varataan riittävät resurssit.

Kesätyöpaikat

By | Ajankohtaista | No Comments

Tanhuvaaran Urheiluopisto tarjoaa monipuolisen ympäristön kesätöihin.
Haettavana:
* Siivoustyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen 1.5.2023 alkaen

Kysy myös lyhyempiä kesätyömahdollisuuksia. Olethan kuullut myös nuorille suunnatusta Savonlinnan kaupungin kesätyösetelistä. Jos olet hakenut kesätyöseteliä, ota yhteyttä!

Jätä hakemus ja tutustu avoimiin työpaikkoihin täältä

TANHUVAARAAN ON VALITTU UUSI REHTORI/TOIMITUSJOHTAJA

By | Ajankohtaista | No Comments

Mika Tuonosesta uusi Tanhuvaaran rehtori/toimitusjohtaja

Mika on toiminut 20 vuoden ajan Vuokatin Urheiluopistossa erilaisissa vastuutehtävissä. Vuonna 2021 hänet valittiin Lapin Urheiluopiston Santasportin rehtoriksi ja tulosaluejohtajaksi. 
Tuononen aloittaa Tanhuvaaran Urheiluopistossa huhtikuun 2023 alussa, Toni Roposen siirtyessä uusiin työtehtäviin Olympiakomiteaan.
 

 

 

 

Mahdollisiin sähkökatkoihin varautuminen

By | Ajankohtaista | No Comments

Haasteellisen energiatilanteen takia Tanhuvaara varautuu erinäisillä toimenpiteillä mahdollisiin sähkökatkoihin ja niiden vaikutuksiin.

Lyhyiden sähkökatkojen aikana pyrimme jatkamaan opetus- ja kurssitoimintaamme normaalisti turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Osassa palveluista kuten vastaanotossa ja uimahallissa toiminta kuitenkin keskeytyy ja turvallisuussyistä palvelut suljetaan. Ravintola pyrkii jatkamaan osittain toimintaansa, riippuen sähkökatkon pituudesta ja ajankohdasta.
Oppilaita ja asiakkaita ohjeistetaan ennakkoon ja paikanpäällä mahdollisten sähkökatkojen toimintamalleista. Asiakkaita pyydetään varautumaan mahdollisiin sähkökatkoihin; lämpimällä vaatetuksella, varavirtalähteellä sekä taskulampulla.

Tanhuvaara on tehnyt toimenpiteitä, joilla se pyrkii vähentämään energiankulutustaan:

  • uimahallin osalta naisten ja miesten suihkutiloista on toinen sauna poissa käytöstä
  • 2,7 km ulkoilu-/hiihtoreitillä ei ole iltaisin valaistusta
  • opiston alueen ulkoliikuntareitistön valot valaisevat iltaisin
  • henkilökuntaa on ohjeistettu säästämään energiaa erinäisillä toimenpiteillä
  • sisälämpötilaa on laskettu tiloista, joissa se on toiminnan kannalta mahdollista
  • asiakkaita ohjeistetaan sammuttamaan valot käyttämistään tiloista ja kiinnittämään huomiota energiankulutukseen
  • pyrimme vaihtamaan tilojemme valaistusta energiatehokkaammaksi


Lisätietoja sähkökatkoon varautumisesta:
https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/varautuminen/sahkokatko

CSGO

CS-GO valmentajakoulutus alkaa 23.11.2022

By | Ajankohtaista | No Comments

Tanhuvaarassa alkaa 23.11.2022 CS-GO valmentajakoulutus, haemme mukaan valmentajia ja joukkueita.

Koulutus järjestetään ajalla 23.11.2022-19.2.2023, opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti etäluentoina ja koulutus päättyy lähiviikonloppuun Tanhuvaarassa 17.-19.2.2023.
Kouluttajina toimivat:
Toni Luhtapuro- pääkouluttaja
Niklas Hirvelä
Jere Nissi
Eetu Putkinen

Tutustu ja hae mukaan tästä

Seuraava koulutus:
Valmentajakoulutus 22.3.-28.5.2023, lähiviikonloppu Tanhuvaarassa 26.-28.5.2023. Koulutukseen voi jättää jo hakemuksen!Tanhuvaarassa alkaa yrittäjien hyvinvointihanke

By | Ajankohtaista | No Comments
Löytöretki yrittäjien hyvinvoinnin ja kasvun polulle Etelä-Savossa on hankerahoituksella toteutettava hyvinvointikokonaisuus. Hankeaika on 1.1.2022-31.8.2023. 

Hankkeen tarkoituksena on pyrkiä parantamaan eteläsavolaisten yrittäjien muutosvalmiutta ja työhyvinvointia. Tavoitteena on yrittäjien työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja työssäjaksamisen parantaminen sekä samalla synnyttää yrittäjille toimiva hyvinvointiverkosto. 

Hankkeen päätoteuttajana on Tanhuvaaran Urheiluopisto sekä osatoteuttajana toimii Etelä-Savon Yrittäjät ry.
Hankkeiden rahoittajana toimii Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  Euroopan sosiaalirahastosta.

Ilmoittautuminen hankkeelle avataan kevään 2022 aikana.
Tutustu hankkeeseen: https://tanhuvaara.fi/yritykset-ja-ryhmat/virkistys-ja-tyohyvinvointi/virkistys-ja-tyohyvinvointipaivat/loytoretki-yrittajien-hyvinvointiin/

Lisätiedot:

Sami Piisilä
sami.piisila@tanhuvaara.fi
puh. 044 7456443

 

 

E-urheilu saapuu Tanhuvaaraan

By | Ajankohtaista | No Comments

Tanhuvaaran Urheiluopistolle on myönnetty kaksi e-urheilun kehittämishanketta.

Hankeajat 1.10.2021-31.8.2023 sekä 1.11.2021-30.6.2022.

Tavoitteet

Hankkeilla pyritään kehittämään e-urheilun valmennus- ja harrastustoimintaa Etelä-Savon alueella. Laajemman hankkeen tarkoituksena on tuottaa opas, joka auttaa kehittämään e-urheilutoimintaa alueella sekä tarjoamaan mahdollisuuden pelata ohjatusti peliluokassa.

Lyhyemmän hankkeen tavoitteena on rakentaa pelikoneluokka, joka mahdollistaa e-urheilun valmennus- ja harrastustoimintaa Tanhuvaaran Urheiluopistolla.

Rahoitus

Hankkeiden päätoteuttajana toimii Tanhuvaaran Urheiluopisto.
Hankkeiden rahoittajina toimivat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  Euroopan sosiaalirahastosta.

Hankkeiden projektipäällikkönä/e-urheilun asiantuntijana toimii Toni Andersson.

Tutustu hankkeiden nettisivuun tästä

Hae sivulta

puh. (015) 582 0000 I e-mail: info@tanhuvaara.fi

KURSSIT, LEIRIT & AKTIIVILOMAT