Tietoa opinnoista

Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Peruskoulupohjainen koulutus on kolmivuotinen ja toisen asteen tutkinnon (lukio/toinen ammatillinen koulutus) aiemmin suorittaneelle koulutus on kaksivuotinen. Koulutus antaa pätevyyden ammatillista asiantuntemusta edellyttäviin liikunta-alan tehtäviin. Voit suorittaa yhtä aikaa sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon. Koulutus on maksuton.

Opiskelijoille kuuluu opiskelupäivinä maksuton opetus, majoitus sekä päivän pääateriat. Opiskelijanamme saat käyttää maksutta Sport Spa:n uinti- ja kylpyläosastoa, kunto- ja punttisalia sekä muita harjoittelupaikkoja esim. ensilumenlatua. Koulutus oikeuttaa hakemaan valtion opintotukea. Tutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Mikäli olet yli 25-vuotias tutustu Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkintokoulutukseen (LAT).


  
Opiskelijoiden majoitustiloja

Opinnot koostuvat vuorottelevista kuuden ja kahdeksan viikon lähiopetus- ja työssäoppimisjaksoista. Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Liikunta- ja hyvinvointi alan ammattiosaamista kehitetään liikunnan ohjauksessa, -neuvonnassa -ja liikuntatapahtumien järjestämisessä. Opiskelija valitsee osaamisalojen lisäksi myös valinnaisia tutkinnon osia. Osaamisaloista urheilija voi valita esimerkiksi valmentamisen ja seuratoiminnan, kun taas terveydestä ja hyvinvoinnista sekä Personal Trainer opinnoista kiinnostunut opiskelija voi valita terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan tai liikunnan palvelutuotannon. Valinnaisia tutkinnon osia tarjotaan kysynnän mukaan esim. luonto- ja elämysliikunnan ohjaaminen, ryhmäliikunnan ohjaaminen, yritystoiminnan suunnittelu, uimavalvojana toimiminen, testaaminen ja harjoittelun ohjelmointi, soveltavan liikunnan ohjaaminen.

Työelämäjaksot

Työssäoppiminen eli työpaikalla tapahtuva oppiminen kuuluu kiinteänä osana liikunnanohjauksen perustutkinto opintoihin. Osaamisperusteisuus ja työelämälähtöisyys ovat lähtökohtana liikuntaneuvoja koulutuksessa. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Opiskelija saa työssäoppimisen aikana ohjausta ja opetusta niin opettajilta kuin työpaikan henkilöstöltä. Työelämäjaksoon sisältyy suunnittelua, työtehtäviä sekä ohjausta ja arviointia. Työelämäjakson aikana opiskelija ei ole suoranaisesti työsuhteessa työnantajaan, eikä hänelle makseta palkkaa työssäoppimisjaksojen aikana. Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelija on oikeutettu saamaan opintotukea. Työelämäjaksoja on mahdollisuus toteuttaa myös ulkomailla Erasmus+ -hanketuen avulla.

Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) ammattitaidon osoittamistavat

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytöissä. Ammattiosaamisen näyttöön opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kokonaisuuden tutkinnon osittain. Tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset muodostavat ammattitaidon osoittamisen prosessin. Ammattiosaamisen näytön suunnittelussa opiskelija laatii henkilökohtaisen näyttösuunnitelman. Näytön vastuuhenkilö (opettaja) sekä työpaikkaohjaaja voivat antaa ohjausta suunnitelman laadinnassa. Opiskelijan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelijaa, kehitetään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin, annetaan tietoa opiskelijan osaamisesta sekä varmistetaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Arvioinnissa annetaan osaamisen kehittymisestä numeerinen 1-5 arvosana sekä suullista/kirjallista palautetta.

Opinto-ohjaus ja yksilölliset opintopolut

Osaamisperusteisen opetussuunnitelman tavoitteena on valinnaisuuden lisääminen sekä henkilökohtaisten opintopolkujen vahvistaminen. Jokaisella vuosikurssilla on oma luokanohjaaja, joka on tukena tässä joustavassa prosessissa. Luokanohjaajan kanssa tehdään opintojen alussa opintojen henkilökohtaistaminen (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan jo olemassa oleva osaaminen sekä mietitään mahdollisia valinnaisten opintojen valinta vaihtoehtoja. Tanhuvaaran Urheiluopistossa on mahdollisuus valita kilpaurheiluun painottuva 1) valmentamisen ja seuratoiminnan osaamisala tai terveysliikuntaan painottuva 2) terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala. Luonto- ja elämysliikunnan opintoja voi valita valinnaisten tutkinnon osien kautta.

Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) E-perusteet

Tietoa liikunnanohjauksen perustutkinnon e-perusteista löytyy täältä.