Tukipalvelut ja terveydenhuolto

Opiskelijan tukipalvelut

Opiskelijan tukipalveluihin Tanhuvaaran Urheiluopistossa sisältyy opetuksen, terveydenhuollon, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, majoitus -ja ravintola sekä vapaa-ajan ja harrastusten palvelut. Alla olevassa kaaviossa tukipalvelut on kuvattu.

Oppimisen tuki

Opintojen yhteydessä opettajat tarjoavat tarvittaessa opintoja tukevaa lisäopetusta. Mikäli opettajien antama lisäopetus ei riitä, on Tanhuvaaran Urheiluopistossa myös käytettävissä erityisopettajan palvelut. Ammatillisen erityisopetuksen avulla turvataan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. Erityisopetusta sekä opintoja tukevaa opetusta tarjotaan opiskelijoille tarvittaessa. Osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadintaa ja päivittämistä koulutuksen järjestäjä selvittää opiskelijan mahdollisen tarpeen erityiseen tukeen tai opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin.

Opiskeluhuolto

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittävät ammatillisten oppilaitosten opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Tanhuvaaran Urheiluopistolla on oppilaitoskohtainen monialainen opiskeluhuoltoryhmä. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluu koulutuspäällikkö, koulutussihteeri, opiskelija- ja opettajaedustaja, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi sekä terveydenhoitaja.

Opiskeluhuollon avulla pyritään;

  1. tukemaan yhteisöllistä ja opiskelijan yksilöllistä hyvinvointia
  2. tukemaan terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä
  3. tukemaan oppimista
  4. edistämään mielenterveyttä
  5. edistämään oppilaitosyhteisön hyvinvointia
  6. ehkäisemään syrjäytymistä
  7. ehkäisemään oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia

(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 6§)

Etelä-Savon hyvinvointialue on aloittanut toimintansa vuoden 2023 alussa. Opiskeluhuollon palvelut säilyvät ennallaan ja tapahtuvat edelleen ensisijaisesti kouluilla ja oppilaitoksissa.

Opiskeluhuollon palveluihin kuuluu terveydenhoitajien ja lääkäreiden terveyttä edistävien palveluiden lisäksi kuraattori- ja psykologipalvelut.  Ne perustuvat varhaiseen tukeen ja niiden tarkoituksena on tukea ja edistää oppilaan/opiskelijan terveydellistä, sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia, ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä ja puuttua jo havaittuihin ongelmiin.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aloituksen myötä käyntien kirjaaminen on osittain muuttunut. Kuraattorin toiminta on oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja sosiaalihuoltolain mukaista ja siitä syntyy sosiaalihuollon asiakkuus. Kuraattori kirjaa asiat sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Terveydenhoitaja, lääkäri ja psykologi puolestaan toimivat terveydenhuoltolain mukaisesti ja kirjaavat käynnit terveydenhuollon järjestelmään. Muilta osin palveluiden saatavuus ja toiminta on ennallaan.

Tanhuvaaran urheiluopiston opiskeluterveydenhuollon palveluista vastaa Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa. Opiskeluterveydenhoitajana toimii Maija Aalto p. 044 417 2370, maija.aalto@etelasavonha.fi ja koululääkärinä Irina Litmanen.

Koulukuraattorin- ja psykologin palvelut järjestää Savonlinnan kaupunki.

Koulukuraattori Pauli Kokkonen p. 044-417 4533  pauli.kokkonen@etelasavonha.fi

Koulupsykologi Hanna Lukkarinen                         ext-hanna.lukkarinen@etelasavonha.fi

Sora-lainsäädäntö

Liikunnanohjauksen perustutkinto kuuluu SORA (SOveltumattomuuteen RAtkaisuja) -lainsäädännön alle. SORA-lainsäädännön tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus puuttua soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Ammatillisessa koulutuksessa on tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset, opiskeluoikeuden peruuttamista koskevat säädökset sekä huumausainetestaukseen ja kurinpitoon koskevat säädökset. SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä. Rikosrekisteriote tulee toimittaa nähtäväksi opintojen alussa.