Tukipalvelut ja terveydenhuolto

Opiskelijan tukipalvelut

Opiskelijan tukipalveluihin Tanhuvaaran Urheiluopistossa sisältyy opetuksen, terveydenhuollon, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, majoitus -ja ravintola sekä vapaa-ajan ja harrastusten palvelut. Alla olevassa kaaviossa tukipalvelut on kuvattu.

Opetuksen tuki

Opintojen yhteydessä opettajat tarjoavat tarvittaessa opintoja tukevaa lisäopetusta. Mikäli opettajien antama lisäopetus ei riitä, on Tanhuvaaran Urheiluopistossa myös

käytettävissä erityisopettajan palvelut. Ammatillisen erityisopetuksen avulla turvataan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. Erityisopetusta sekä opintoja tukevaa opetusta tarjotaan opiskelijoille tarvittaessa. Erityisopettajan toimesta opiskelijalle laaditaan tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

Terveydenhuolto

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) määrittävät ammatillisten oppilaitosten opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Tanhuvaaran Urheiluopistolla on oppilaitoskohtainen monialainen opiskeluhuoltoryhmä. Opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Opiskeluhuoltoryhmää johtaa rehtori. Opiskeluhuoltoryhmään rehtorin lisäksi kuuluu opiskelija-, opettaja-, työelämäedustaja, erityisopettaja sekä terveydenhoitaja.

Opiskeluhuollon avulla pyritään;

  1. tukemaan yhteisöllistä ja opiskelijan yksilöllistä hyvinvointia
  2. tukemaan terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön syntymistä
  3. tukemaan oppimista
  4. edistämään mielenterveyttä
  5. edistämään oppilaitosyhteisön hyvinvointia
  6. ehkäisemään syrjäytymistä
  7. ehkäisemään oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja opiskeluun liittyviä muita ongelmia

(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 6§)

Savonlinnan kaupungin terveydenhoitajat vastaavat Tanhuvaaran Urheiluopiston opiskelijoiden terveydenhuollosta. Koulukuraattorin- ja psykologin palvelut ovat myös käytössämme. Kouluterveydenhoitajana toimii Satu Jakonen p. 044 417 2375. Koulukuraattori Sari Rantanen p. 044 417 4217. Koulupsykologi Martti Muttonen p. 044 417 4231.

Terveydenhuollon vaatimukset: katso tästä toisen asteen oppilaitoksissa terveyden huollon piiriin kuuluvat opiskelijat sekä heille suunnatut terveydenhuollon palvelut.

Sora-lainsäädäntö

Liikunnanohjauksen perustutkinto kuuluu SORA (SOveltumattomuuteen RAtkaisuja) -lainsäädännön alle. SORA-lainsäädännön tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus puuttua soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Ammatillisessa koulutuksessa on tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset, opiskeluoikeuden peruuttamista koskevat säädökset sekä huumausainetestaukseen ja kurinpitoon koskevat säädökset. SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä. Rikosrekisteriote tulee toimittaa nähtäväksi opintojen alussa.